SISTEMES DE SEGURETAT > VENTILACIÓ < TORNAR
Ventilació
Detectors de monòxid de carboni (CO) i d'òxid de nitrogen (NO)
Amb l'objectiu de poder tenir en l'interior dels túnels una qualitat òptima de l'aire, el sistema informàtic de ventilació ha de conèixer en tot moment el nivell de CO o NO existent originat per la combustió dels motors dels vehicles, i en base aquesta dada determinar el règim de ventilació (número de ventiladors en funcionament).
 
Per això, es compta amb detectors de monòxid de carboni (CO) i d'òxid de nitrògen (NO), que recullen dades relatives a la concentració d'aquests gasos, presents a l'aire de l'interior de tots els túnels i posteriorment les envien al sistema de ventilació perquè actuïn en conseqüència.
Detectors de visibilitat
Amb l'objectiu que es pugui conduir amb les millors condicions de visibilitat a l'interior dels túnels, el sistema informàtic de ventilació ha de conèixer en tot moment el nivell de concentració de partícules en suspensió que existeixen a l'aire.
 
Per això, es disposa en els túnels més llargs de la concessió de detectors de visibilitat (opacímetres), que recullen dades relatives a la concentració de partícules a l'aire, i posteriorment les envien al sistema de ventilació perquè determini el règim de ventilació (número de ventiladors en funcionament).
Detectors de sentit i velocitat de l'aire (Anemòmetres)
Amb l'objectiu d'optimitzar el funcionament del sistema informàtic de ventilació s'ha de conèixer en tot moment el sentit i velocitat del vent a l'interior dels túnels.
 
Per això, es compta amb detectors de velocitat i sentit del vent (anemòmetres) en cada un dels túnels. Aquestes dades serveixen perquè el sistema de ventilació determini el sentit i el número de ventiladors que s'han d'activar.
Sala de control
La Sala de Control dels túnels permet, de manera centralitzada, el comandament, regulació i control informatitzat de l'estat de totes les instal·lacions de la concessió.
 
La Sala de Control està permanentment (365 dies, les 24 hores) controlada per un o dos operadors, segons la intensitat de trànsit. Aquestes persones s'encarreguen de supervisar i controlar els sistemes que gestionen el funcionament dels túnels (sistema d'il·luminació, sistema de ventilació, sistema de senyalització, etc.).
 
Per això, l'operador disposa d'un doble sistema d'ordinadors per motius de seguretat, des del que rep les alarmes i executa les ordres pertinents. També visualitza un conjunt de monitors de televisió que li permeten veure pràcticament la totalitat de la concessió. A més, disposa d' un quadre sinòptic que li ofereix una visió general de l'estat de tots els elements de gestió dels túnels (semàfors, senyals de velocitat, ventiladors, pals SOS, etc.).
Ventilació i extracció de fums
Amb l'objectiu que hi hagi les millors condicions ambientals a l'interior dels túnels, la concessió disposa de ventiladors gestionats mitjançant un avançat sistema de control informàtic.
 
Aquest sistema activa el funcionament dels ventiladors en funció dels nivells de visibilitat i de la concentració de CO o NO generats en la combustió dels motors dels vehicles (monòxid de carboni).
 
La funció de la ventilació en cas d'incendi és fonamental. D'aquesta forma, amb una adequada ventilació s'impedeix la creació de turbulències en la zona de l'incendi i es controla que el fum quedi en la part superior del túnel per a una posterior extracció (ja sigui per les boques dels túnels o per les xemeneies creades per a tal fi).