Política de Privacitat de l'Espai Web

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen,vigents en el moment de l'accés. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquesta pàgina web i d'operar-hi.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que el titular d'aquesta pàgina es:

Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA.
CIF A-65931412
Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3
08017.-Barcelona
mail: tunels@tunels.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43515, Foli 83, Full B431237, Inscripció 1ª

 

Dret d'informació

Als efectes del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA (en endavant TÚNELS) informa a l'usuari/client de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per TÚNELS i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest espai o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a TÚNELS tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i /o serveis que sol·liciti i poder oferir-li nous serveis.

Consentiment de l'usuari

L'ús dels mencionats formularis, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades, són autèntiques i es fa responsable de comunicar a TÚNELS qualsevol modificació de les mateixes.

Drets dels clients i usuaris

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a les nostres oficines centrals de Túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat km 5,3. 08017 Barcelona (Ref. Dades Personals) o mitjançant un correu electrònic dirigit a tunels@tunels.cat

Informació sobre cookies

El nostre analitzador de tràfic de l'espai web utilitza cookies que permeten recollir dades a efectes de mantenir l'idioma predeterminat i el número de codi client de l'usuari, a fi i efecte d'agilitzar la navegació per l'espai web. En cap cas s'utilitzarà la informació obtinguda mitjançant les cookies per unes finalitats que no siguin les assenyalades a la política de privacitat de l'espai web.

TÚNELS no utilitza tàctiques "d'Spaming", i tampoc queden enregistrats els usuaris que hagin fet una mera visita a la nostra pàgina web. TÚNELS tan sols tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic, a través dels formularis electrònics o al informar-se sobre els nostres serveis.

Seguretat

TÚNELS manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a TÚNELS, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet encara no són inexpugnables.

Avís Legal

TÚNELS adverteix que els materials i informacions continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos només a títol informatiu, per la qual cosa pot ser que resultin insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. TÚNELS no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l'ús d'aquesta informació.

L'usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web poden no reflectir la informació més recent dels serveis que ofereix TÚNELS. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

TÚNELS no es responsabilitza dels errors u omissions que puguin tenir els continguts d'aquest espai web o altres continguts als que es pot accedir a través de la mateixa ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d'aquesta pàgina web.

TÚNELS es reserva el dret de cancel·lar les dades de l'usuari i donar de baixa els serveis sol·licitats als usuaris que no  hagin realitzat cap trànsit en els peatges de titularitat de TÚNELS en un període de 2 anys.

Els enllaços o links que conté aquest espai web poden conduir a l'usuari a altres espais i pàgines web gestionades per tercers, sobre les que TÚNELS no exerceix cap tipus de control. TÚNELS no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests espais i pàgines web, i l'accés als mateixos a través d'aquest espai web tampoc implica que TÚNELS recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitzi aquest espai web, ho fa pel seu propi compte i risc. L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant TÚNELS i/o davant tercers, de qualsevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d'aquesta obligació.

TÚNELS no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest espai web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

L'autor d'aquest espai web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest espai. Per això, TÚNELS no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest espai web. En conseqüència, TÚNELS no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

TÚNELS declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites a l'espai web es vegin impossibilitades o dificultades degut a una interrupció o defectuosa prestació de l'escomesa elèctrica, telefònica o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a TÚNELS, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments u ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.


Protecció de Propietat Intel·lectual (Copyright)

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquest espai web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest espai, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript, són titularitat de TÚNELS, excepte aquells continguts titularitat de tercers als què l'usuari pot accedir mitjançant enllaços hypertextuals (llegir al respecte d'avís legal, sobre els links i continguts d'altres espais web).

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest espai web estan legalment reservats i l'accés al mateix o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar-se, en forma alguna, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu quina titularitat o propietat correspon a TÚNELS.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pàgines web, així com amb el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per fer-ho, queden prohibits sense l'autorització expressa de TÚNELS.

L'usuari de l'espai web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

En el cas que es vulgui formular algun suggeriment o comentari es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari o al telèfon 935672951 o correu electrònic a tunels@tunels.cat