PETICIÓ FACTURES

QUÈ NECESSITARÉ PER PODER REBRE LA FACTURA (mensual)

Si vols rebre la factura dels teus trànsits amb ViaT o targeta emplena amb les teves dades el formulari següent.

Per finalitzar el formulari caldrà adjuntar el DNI/NIF escanejat en format JPG o PDF  
Nota: Les dades senyalades amb * s'han d'intoduir necessàriament

ALTA AL SERVEI e-FACTURA


(sense guions ni espais)

(sense guions ni espais)

Castellà Català

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER  PERSONAL
D’acord amb el que disposa la normativa vigent de Protecció de Dades Personals i, principalment, el Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. amb NIF A-65.931.412, l’ informa que les dades personals aportades mitjançant la present petició seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud. En qualsevol moment, vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a les nostres oficines centrals de Túnels de Barcelona i Cadí, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 Km. 5,3. 08017-Barcelona (Ref. Dades Personals) o mitjançant un e-mail dirigit a tunels@tunels.cat

Per a més informació, consulti la nostra Política de Privacitat que trobarà al següent enllaç web

El sol.licitant manifesta que està autoritzat en nom propi o, en el seu cas, per compte de l'entitat a la que representa per sol.licitar factura. Així mateix, assumeix qualsevol responsabilitat que es posi de manifest enfront a tercers respecte de la veracitat de les dades aquí consignades.

NO accepto que les meves dades personals siguin tractades per rebre informació sobre serveis i productes

Accepto que les meves dades personals siguin tractades per tramitar la meva sol·licitud


Targeta / ViaT (*)

Ompli els números de targeta o ViaT i cliqui AFEGIR per cadascuna que vulgui solicitar. Un cop afegides totes, cliqui el botó ENVIAR
Afegir

ENVIAR
Si vols rebre la factura dels teus trànsits pagats en efectiu descarrega aquest formulari:
 
Presentar tiquets expedits a peatge i adjuntar-los al formulari
Descarregar formulari de petició factura pagament efectiu

Recorda:

Caldrà enviar per correu ordinari els tiquets originals expedits al peatge juntament amb el formulari de petició factura complimentat i signat a:
Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, km 5,3 08017 Barcelona

D'acord amb allò establert en la normativa vigent, el termini màxim per expe-dir factures és de 4 anys a comptar des del moment de realitzar-se el servei.